Darmowa dostawa od 199,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Regulamin

 

1. WSTĘP 

 

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady i warunki zawierania umów sprzedaży towarów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego www.naturalnenaczynia.pl, prowadzonego przez Łukasza Armatysa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Łukasz Armatys Netluk pod adresem: ul. Chełmońskiego 130k/14, 31-340 Kraków, NIP 9930282109, REGON 121234365. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu są umowami zawartymi na odległość. Netluk nie prowadzi sklepu stacjonarnego. Obsługą logistyczną zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.naturalnenaczynia.pl zajmuje się dedykowany operator Naturalnenaczynia, za działania którego Netluk odpowiada jak za własne działania.  

 

2. DEFINICJE

2.1  Regulamin – niniejszy Regulamin;

2.2 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego. W przypadku osób fizycznych dla założenia konta lub składania Zamówień wymagane jest posiadanie co najmniej ograniczonej zdolności do czynności prawnych. Założenie konta lub złożenie Zamówień  przez osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych wymaga uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego, z wyłączeniem Zamówień kwalifikowanych jako umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego;

2.3 Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Netluk czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

2.4 Netluk – Łukasz Armatys prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Łukasz Armatys Netluk pod adresem ul. Chełmońskiego 130k/14, 31-340 Kraków, NIP 9930282109, REGON 121234365;

2.5 Sklep Internetowy lub Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem strony internetowej www.naturalnenaczynia.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

2.6 Towar lub Towary – produkt lub produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

2.7 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Netluk a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;

2.8 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

2.9 Rejestracja – założenie konta w Sklepie Internetowym;

2.10 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;

2.11 Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

2.12 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

3.1 Usługodawcą jest Netluk, a przedmiotem świadczenia usług jest prowadzenie konta Klienta w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem którego zawierane są Umowy sprzedaży.

3.2 Niezbędne do korzystania ze Sklepu są:

(1) aktywne łącze internetowe,

(2) przeglądarka internetowa,

(3) konto pocztowe,

(4) komputer lub inne urządzenie końcowe z dostępem do Internetu.

3.3 Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną obarczone jest ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne Klientom w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w „Informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną”, która stanowi Załącznik do Regulaminu.

3.4 Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego.

3.5 Kontakt ze Sklepem Internetowym możliwy jest poprzez:

(1) adres e-mail:bok@epinokio.pl, lub

(2) przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej Sklepu.

3.6 Wszelką korespondencję pocztową (listy, paczki, itp.) adresowaną do Netluk lub do Sklepu należy kierować na adres:

Epinokio
ul. Płk. Dąbka 17, 30-732 Kraków

3.7 Na korespondencję pocztową lub e-mail, kontakt telefoniczny, Gadu-Gadu, Skype, pracownicy Sklepu odpowiadają w godzinach dyspozycyjności pracowników Sklepu wskazanych na stronie internetowej Sklepu.

 

4. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

4.1 Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne, a strona internetowa Sklepu dostępna jest dla każdej osoby korzystającej z Internetu.

4.2 Netluk informuje, że warunkiem złożenia Zamówienia oraz Rejestracji w Sklepie jest zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu oraz jego akceptacja. Brak akceptacji jakichkolwiek postanowień Regulaminu jest równoznaczny z brakiem możliwości skorzystania z usług świadczonych przez Netluk, w tym składania Zamówień w Sklepie.

4.3 Korzystanie z niektórych zasobów Sklepu Internetowego, w szczególności składanie Zamówień, może wymagać Rejestracji w serwisie Sklepu Internetowego.

4.4 Rejestracja w Sklepie Internetowym obejmuje:

(1) prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego (podanie wymaganych danych) dostępnego na stronie internetowej Sklepu,

(2) zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu,

(3) zatwierdzenie wypełnionego formularza rejestracyjnego i potwierdzenie Rejestracji.

4.5 Klient uzyskuje pełny dostęp do Sklepu Internetowego po zakończeniu procesu rejestracji i zalogowaniu się do Sklepu.

4.6 Po uzupełnieniu formularza rejestracyjnego Klient potwierdza wprowadzone dane poprzez kliknięcie w przycisk opisany jako „Zarejestruj się”.

4.7 Klient potwierdza Rejestrację klikając w link przesłany na adres mailowy wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

4.8 Momentem zawarcia Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, polegającej na prowadzeniu konta Klienta w Sklepie, jest otrzymanie przez Klienta potwierdzenia Rejestracji. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Usługa prowadzenia konta Klienta jest nieodpłatna z zastrzeżeniem, że Klient zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich opłat związanych z Umowami sprzedaży zawieranymi pomiędzy Klientem a Netluk za pośrednictwem konta Klienta.

4.9 Netluk zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Klienta w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu poprzez:

(1)  podanie przez Klienta w trakcie Rejestracji w Sklepie Internetowym lub w trakcie składania Zamówienia danych niezgodnych z prawdą, niedokładnych, nieaktualnych, wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,

(2)  naruszenie przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego,

(3)  podjęcie za pośrednictwem konta Klienta działań  niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub godzących w dobre imię Netluk.

4.10 Zablokowanie konta Klienta nastąpi z upływem 7 dni od dnia poinformowania Klienta o zamiarze zablokowania konta i powodach takiego zablokowania.

4.11 Klient, którego konto zostało zablokowane nie może dokonać powtórnej Rejestracji lub złożyć Zamówienia bez uprzedniej zgody Netluk.

4.12 W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w punkcie powyżej, Netluk zastrzega sobie prawo do odmowy Rejestracji lub zablokowania już aktywnego Konta oraz odmowy realizacji Zamówień złożonych za jego pośrednictwem. 

4.13 Klient zobowiązany jest w szczególności do:

(1) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

(2) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla  Netluk,

(3) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

(4) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,

(5) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa oraz naruszania jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawnych lub dobrych obyczajów,

(6) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej.

4.14 Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usługi prowadzenia konta Klienta (zlikwidować konto Klienta) w każdym czasie, poprzez złożenie Netluk oświadczenia zawierającego wniosek o likwidację konta Klienta. Oświadczenie może zostać złożone w formie pisemnej i wysłane na adres: Epinokio ul. Płk. Dąbka 17 30-732 Kraków lub w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: bok@epinokio.pl. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem doręczenia Netluk oświadczenia Klienta.

4.15 Konto Klienta zostanie usunięte niezwłocznie po doręczeniu Netluk oświadczenia Klienta, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego oświadczenia. Złożenie oświadczenia zawierającego wniosek o likwidację konta Klienta nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed doręczeniem tego oświadczenia Netluk. Zamówienia te zostaną rozpatrzone zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

4.16. Klient, który rozwiązał umowę o świadczenie usługi prowadzenia konta Klienta, zgodnie z postanowieniami pkt 4.14, może dokonać ponownej Rejestracji w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w Regulaminie.

4.17 Netluk przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta Klienta, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku likwidacji Sklepu Internetowego. Wypowiedzenie umowy może nastąpić nie wcześniej niż na 30 dni przed planowanym terminem zamknięcia działalności prowadzonej w formie Sklepu Internetowego.

 

5. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

5.1 Informacje o Towarach dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty Netluk w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składnia ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

5.2 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową Sklepu, dokonać wyboru rodzaju i liczby Towarów oraz złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie internetowej Sklepu.

5.3 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

5.4 Przed złożeniem Zamówienia, Klient może potwierdzić dostępność Towaru przez kontakt z  Netluk (dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej Sklepu). W przypadku braku potwierdzenia dostępności Towaru przed złożeniem Zamówienia stosuje się procedury realizacji przewidziane Regulaminem.

5.5 Procedura złożenia Zamówienia wygląda następująco:

(1) Klient posiadający Konto:

(a) loguje się,

(b) potwierdza listę zamawianych Towarów,

(c) wybiera sposób wysyłki oraz dokonania płatności,

(d) potwierdza adres do wysyłki,

(e) wskazuje, czy dokonuje zakupu jako podatnik podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej poprzez podanie NIP lub VAT UE,

(f) zatwierdza wprowadzone dane.

(2) Klient nieposiadający Konta:

(a) Wybiera opcję "zamów bez rejestracji" i   potwierdza listę zamawianych Towarów,

(b)  wybiera sposób wysyłki oraz dokonania płatności,

(c)  wprowadza adres do wysyłki,

(d) wskazuje, czy dokonuje zakupu jako podatnik podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej poprzez podanie NIP lub VAT UE,

(f)  potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu,

(g)  zatwierdza wprowadzone dane.

(3) Po otrzymaniu wypełnionego przez Klienta formularza Zamówienia Netluk niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni, informuje Klienta o przyjęciu bądź odrzuceniu Zamówienia.

(4) Netluk zastrzega sobie prawo odrzucenia Zamówienia w całości lub w części w przypadkach, gdy:

(a) procedura złożenia Zamówienia nie została przeprowadzona poprawnie, a Netluk nie może skontaktować się z  Klientem w celu weryfikacji wprowadzonych przez niego danych,

(b) Towar został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po złożeniu Zamówienia,

(c) takie uprawnienie lub obowiązek wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

(d) z innych przyczyn nie ma możliwości realizacji Zamówienia.

(5) W przypadku przyjęcia Zamówienia Netluk przesyła na wskazany przez Klienta adres mailowy wiadomość zawierającą:

(a) informację o łącznej cenie za Towar, jego dostawę oraz innych kosztach,

(b) kopię Regulaminu,

(c) informację, iż złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty,

(d) informację o wybranym sposobie i terminie zapłaty,

(e) link potwierdzający złożenie Zamówienia.

(6) Momentem zawarcia Umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Netluk a Klientem jest kliknięcie przez Klienta w link, o którym mowa w pkt. 5.5.5.e powyżej, znajdujący się w przesłanej przez Netluk wiadomości mailowej.

5.6 W przypadku niedostępności Towarów objętych Zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia Umowy sprzedaży i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres mailowy wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

 5.7. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej. Brak podania numeru NIP (VAT UE) przed złożeniem Zamówienia, skutkujący wystawieniem paragonu fiskalnego niezawierającego takiego numeru, uniemożliwia późniejsze wystawienie faktury VAT na rzecz podatnika podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej.

 

6. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

6.1 Po zakończeniu procedury złożenia Zamówienia i zawarciu Umowy sprzedaży zgodnie z punktem 5.5.5.e Regulaminu,  Netluk poinformuje Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail o statusie realizacji Zamówienia lub umożliwi Klientowi za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostęp do informacji o statusie realizacji Zamówienia i historii transakcji.

6.2 Czas realizacji Zamówienia może wynieść do 14 dni roboczych z zastrzeżeniem punktu 5.6. Regulaminu. Czas realizacji biegnie od kolejnego dnia roboczego.

6.2A Łóżka oraz meble wysyłane są metodą drop-shopingu, co oznacza, że produkt wysyłany jest z magazynu producenta prosto do Klienta w Polsce. W przypadku tych Towarów dostępny jest następujący sposób płatności: przelew przed dostawą.

6.3 Promocje w Sklepie nie łączą się ze sobą, można skorzystać tylko z jednej promocji lub obniżenia ceny. Rabat 5% dla Klientów zapisanych do newslettera nie podlega łączeniu z innymi promocjami Sklepu. Rabat 10% dotyczy tylko zabawek marek: GOKI, Small Foot Design, Gollnest & Kiesel KG, Legler, Bigjigs Toys, nie dotyczy mebli, łóżek oraz pozostałych marek produktów dostępnych w ofercie Sklepu.

6.4 Dowód zakupu (np. faktura) jest wysyłana automatycznie na maila (który został podany podczas Rejestracji)  Klienta gdy status zamówienia zmienia się na „pakowane”. Dowód zakupu wystawiany jest po zaksięgowaniu płatności.

6.5 Netluk jest zobowiązany dostarczyć Towar bez wad.

6.6 Jeżeli Klient podczas zakupu wybierze formę płatności "przelew bankowy" lub "przelewy24" i nie dokonana zapłaty w ciągu 4 dni roboczych od czasu złożenia Zamówienia, wówczas Netluk  ma prawo anulować Zamówienie, co jest równoznaczne z odstąpieniem przez Netluk od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem. O anulowaniu Zamówienia Netluk  poinformuje Klienta.

6.7 Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawa Towarów może nastąpić poza granice Rzeczpospolitej Polskiej po dokonaniu stosownych ustaleń między Klientem i Netluk,  jeszcze przed złożeniem przez Klienta Zamówienia.

6.8 Nie wszystkie Towary mogą zostać wysłane Paczką w Ruchu lub do Paczkomatu, gdyż gabaryt/wymiary przedmiotu mogą być większe niż dopuszczalne wymiary paczek, które mogą być odbierane i dostarczane przez Paczkę w Ruchu oraz Paczkomaty. Przy tego typu produktach opcja wysłania tymi firmami zostanie wyłączona. Jeżeli w Zamówieniu znajdzie się chociaż 1 taki przedmiot to paczka również nie zostanie nadana żadną z wyżej wymienionych firm transportowych. 

6.9 Netluk  nie umożliwia odbioru osobistego zamówionych Towarów. 

6.10 Za akceptowane przez Netluk rodzaje oraz koszty wysyłki Towarów uznaje się rodzaje wysyłki dostępne na stronie internetowej Sklepu i wybrane przez Klienta w chwili składania Zamówienia.

6.11 Koszty dostawy lub odbioru Towarów pokrywa Klient.

6.12 Aktualne ceny Towarów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, to ceny publikowane w złotych polskich (PLN) na stronie internetowej Sklepu w chwili składnia Zamówienia przez Klienta. Publikowane ceny Towarów zawierają podatek VAT, jednak nie zawierają kosztów wysyłki lub odbioru Towarów. Ceną Towarów jest również cena ustalona przez Klienta ze Sklepem drogą mailową przed złożeniem Zamówienia.

6.13 Za akceptowane przez Netluk  formy płatności za Towary uznaje się formy płatności dostępne na stronie internetowej Sklepu i wybrane przez Klienta w chwili składania Zamówienia, w szczególności przelew bankowy, płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, płatność kartą kredytową. 

6.14 Sklep uznaje, że zapłata ceny za Towar została dokonana po wpłynięciu ceny na rachunek bankowy Netluk  (uznanie rachunku bankowego Netluk  kwotą przelewu), po uiszczeniu ceny do rąk pracownika Netluk  lub przewoźnika (kuriera) dostarczającego Towar lub po uzyskaniu informacji od dostawcy usługi (np. płatności on-line) o dokonaniu zapłaty ceny przez Klienta.

6.15 Rachunek bankowy Netluk prowadzony jest przez Bank Millennium S.A. i posiada następujący numer: 03 1160 2202 0000 0003 0019 2373. W przypadku dokonywania zapłaty za Towar na wskazany rachunek bankowy Klient zobowiązany jest podać numer seryjny Zamówienia.

 

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

7.1 Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne, jednoznaczne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Netluk:  

Epinokio
ul. Płk. Dąbka 17
30-732 Kraków

7.2 Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży załączonego do Regulaminu (załącznik nr 1). Konsument może również skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

7.3 Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik (kurier) i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru. Po upływie 14 dni termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa.

7.4 Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie  oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7.1 Regulaminu przed upływem terminu.

7.5  W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego Towaru (nie później niż w terminie 14 dni), a Netluk  zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych płatności w związku ze zwracanym Towarem, w tym koszty jego dostarczenia do Klienta (do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia Towaru oferowanego przez Netluk), niezwłocznie (nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży). Koszt zwrotu zakupionego Towaru ponosi Klient.

Zwrot Towaru możliwy jest wyłącznie na adres:

Epinokio
ul. Płk. Dąbka 17
30-732 Kraków

7.6 Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały wybrane przy składaniu Zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie.

7.7 Netluk zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu płatności do momentu otrzymania zwracanego Towaru lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.8 Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem dokonanych płatności.

7.9 Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zamówionego Towaru. 

7.10 Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi jeżeli zamówiony Towar jest dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

7.11 Przepisy działu 7 stosuje się stosuje się także dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 

8.1 Netluk  jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za wady zamówionego Towaru w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego.

8.2 W przypadku jeżeli Klientem jest podmiot niebędący Konsumentem, przepisów dotyczących rękojmi zawartych w Kodeksie Cywilnym nie stosuje się.

8.3 W reklamacji Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Netluk niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Netluk albo Netluk nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

8.4 Konsument może zamiast zaproponowanego przez Netluk usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Netluk.

8.5 Reklamacje należy kierować na adres:

Epinokio
ul. Płk. Dąbka 17
30-732 Kraków

lub mailowo pod adres bok@epinokio.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego zamieszczonego w Sklepie Internetowym.

8.6 Netluk  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, brak odpowiedzi w tym terminie oznacza, iż Netluk uznał reklamację za uzasadnioną.

8.7 Netluk nie jest producentem Towarów i nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary.

 

9. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

9.1 Netluk  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient należy  zgłaszać pisemnie na adres:

Epinokio
ul. Płk. Dąbka 17
30-732 Kraków

lub mailowo pod adres bok@epinokio.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego zamieszczonego w Sklepie Internetowym.

9.3 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.

9.4 Netluk  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

 

10.1 Za Regulamin wiążący Klienta i Netluk  uznaje się Regulamin opublikowany na stronie internetowej Sklepu w chwili złożenia Zamówienia Towarów przez Klienta, z zastrzeżeniem postanowień punktów 10.9 i 10.10 Regulaminu. 

10.2 Postanowienia Regulaminu należy interpretować i stosować w oparciu o przepisy obowiązującego prawa.

10.3 Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

10.4 Ewentualne spory pomiędzy Netluk a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, podlegają rozstrzygnięciu przez sądy właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10.5 Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń korzystając ze stałych sądów polubownych działających przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej. Szczegółowy opis postępowania znajduje się na stronie internetowej: http://spsk.wiih.org.pl/.

10.6 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Netluk  a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Netluk.

10.7 Klient ma prawo do rozwiązania sporu poprzez platformę ODR https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL Pierwszym punktem kontaktu jest mail bok@epinokio.pl.

10.8 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

  1. Netluk ma prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:
 1. zmiany obowiązujących przepisów prawa znajdujących zastosowanie do umów zawartych lub zawieranych na podstawie Regulaminu, celem dostosowania zapisów Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa;
 2. wydania orzeczenia sądowego, decyzji lub innego aktu skierowanego do Netluk, z którego wynikać będzie obowiązek zmiany Regulaminu, w zakresie wynikającym z wydanego orzeczenia, decyzji lub innego aktu;
 3. zmiany danych Netluk w postaci nazwy Sklepu internetowego, firmy, siedziby, adresu, danych do kontaktu;
 4. wprowadzenia nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych związanych z obsługą Sklepu Internetowego, w zakresie wpływającym na postanowienia Regulaminu.

10.10 W odniesieniu do umów o świadczenie usługi prowadzenia konta Klienta w Sklepie Internetowym zawartych przed zmianą Regulaminu, Regulamin w nowym brzmieniu (zmieniony zgodnie z pkt 10.9) wiąże Klienta, jeżeli Klient nie wypowie umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianach wprowadzanych do Regulaminu. Informacja o wprowadzanych zmianach zostanie Klientowi przekazana na adres e-mail podany podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym. 

 

Newsletter

 

Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2019 poz.123) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi / Użytkownikowi drogą elektroniczną; jego otrzymywanie jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta / Użytkownika.

Klient może otrzymywać informacje handlowe drogą elektroniczną, jeżeli wyrazi na otrzymanie powyższych informacji oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w celach
marketingowych. Klient udziela w/w zgód poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient / Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres email informację (Newsletter) Sklepu internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę

Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta lub wypełniając formularz https://naturalnenaczynia.pl/newsletter.php, kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych (zgoda na przetwarzanie adresu e-mail) jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania Newslettera.

 

Załącznik nr 1

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres: Łukasz Armatys  Netluk, Chełmońskiego 130K/14, 31-340 Kraków lub na maila  bok@epinokio.pl

 

Adresat oświadczenia: Łukasz Armatys prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Łukasz Armatys  Netluk, Chełmońskiego 130K/14, 31-340 Kraków

nr tel. 690 493 979  ,e-mail: bok@epinokio.pl

 

Towar Należy odesłać na adres Magazynu czyli:

Epinokio
ul. Płk. Dąbka 17
30-732 Kraków 

 

 

Imię i nazwisko konsumenta

 

………………………………………………………………………………………………


Adres

………………………………………………………………………………………………..    

 

 

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Data odbioru Towaru
…………………………...............................................................................................................

Numer konta, na które należy dokonać zwrot wpłaconych pieniędzy ……………………………………………………………………………………………..

 

____________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

____________
Data

 

 

 

Załącznik nr 2

 

INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM
Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Usługodawca, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Klient  powinien brać je pod uwagę mimo stosowania przez Usługodawcę systemów zabezpieczających jego infrastrukturę przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich.

Podstawowymi zagrożeniami każdego użytkownika Internetu, w tym Klienta, są:

 • obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika;
 • obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania, polegającym na zebraniu adresów e-mail znajdujących się w lokalnym programie (na przykład w MS Outlook) i wysłaniu na nie e-maili zawierających robaka w niewidocznym załączniku;
 • możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
 • możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości;
 • możliwość wyłudzania poufnych informacji osobistych np. haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących Klienta;
 • możliwość zainstalowania programów śledzących działanie Klienta, przechwytywanie i analizowanie danych przepływających w sieci (spyware);
 • możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub "złośliwego" oprogramowania, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika;
 • możliwość włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.

Klient, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer lub inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany. Klient dokonujący za pośrednictwem sieci Internet tzw. "płatności elektronicznych" powinien szczególnie chronić informacje zawierające dane o numerach rachunków bankowych, kart kredytowych przed ich ujawnieniem osobom trzecim.

Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników Internetu, w tym Klienta, zapewniają także:

 • włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
 • aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
 • regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
 • instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
 • używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła,
 • nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
 • czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
 • wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
 • szyfrowanie transmisji danych,
 • prawidłowe ustawienia przeglądarki internetowej,
 • zainstalowanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, zabezpieczających sprzęt komputerowy,
 • stosowanie do kont pocztowych, oraz innych aplikacji internetowych wymagających podania hasła, haseł o długości co najmniej 8 znaków, zawierających oprócz małych i dużych liter, także cyfry i inne znaki, w tym interpunkcyjne, a także okresowa zmiana haseł.

Stosowanie przez Klienta powyższych środków bezpieczeństwa prowadzi do uniknięcia potencjalnych niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z Internetu.

 

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.40 / 5.00 82 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2020-07-21
Zamówienie zgodne z oczekiwaniami. Szybko i sprawnie!
2020-07-21
Jestem bardzo zadowolona. Zamówienie zostało zrealizowane w ciągu dwóch dni
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel